Vilkår og betingelser

Indholdsfortegnelse

 • 1. Anvendelsesområde
 • 2. Indgåelse af kontrakten
 • 3. Fortrydelsesret
 • 4. Pris og leveringsomkostninger
 • 5. Forsendelses- og leveringsbetingelser
 • 6. Ansvar for mangler
 • 7. Lov og jurisdiktion
 • 8. Alternativ tvistbilæggelse

1) Anvendelsesområde

 • 1.1 Disse vilkår og betingelser for virksomhedenSOHO 12 (i det følgende benævnt “Sælger”) gælder for alle kontrakter indgået mellem en forbruger eller en erhvervsdrivende (herefter benævnt “kunden”) og sælgeren vedrørende alle varer og/eller tjenester, der præsenteres i Sælgers onlinebutik. Optagelse af Kundens egne betingelser gøres hermed indsigelse mod, medmindre andre vilkår er fastsat.
 • 1.2 En forbruger i henhold til disse vilkår og betingelser er enhver person, der handler til formål, der helt eller hovedsageligt ligger uden for den pågældende persons handel, forretning, håndværk eller erhverv. En erhvervsdrivende i henhold til disse vilkår og betingelser er enhver person, der handler med formål, der vedrører den pågældende persons handel, forretning, håndværk eller erhverv, hvad enten han handler personligt eller gennem en anden person, der handler i den erhvervsdrivendes navn eller på den erhvervsdrivendes vegne.

2) Indgåelse af kontrakten

 • 2.1 Produktbeskrivelserne i Sælgers onlineshop udgør ikke bindende tilbud fra Sælgers side, men tjener blot det formål at afgive et bindende tilbud fra Kunden.
 • 2.2 Kunden kan afgive tilbuddet via onlinebestillingsformularen integreret i Sælgers onlinebutik. Ved at gøre dette, efter at have lagt de valgte varer og/eller tjenester i den virtuelle kurv og passeret gennem bestillingsprocessen, og ved at klikke på knappen for at afslutte bestillingsprocessen, afgiver kunden et juridisk bindende tilbud om kontrakt med hensyn til varerne og / eller tjenester indeholdt i den virtuelle kurv. Kunden kan også præsentere tilbuddet for Sælger ved hjælp af telefon eller e-mail.
 • 2.3 Sælger kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage
  • ved at overføre en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i skriftlig form (fax eller e-mail); for så vidt kundens modtagelse af ordrebekræftelse er afgørende, eller
  • ved at levere bestilte varer til Kunden; for så vidt kundens modtagelse af varer er afgørende, eller
  • ved at anmode kunden om at betale, efter at han/hun har afgivet sin ordre.

  Kontrakten indgås på det tidspunkt, hvor et af de førnævnte alternativer indtræffer. Såfremt sælger ikke accepterer kundens tilbud inden for den nævnte frist, anses dette for at afvise tilbuddet med den virkning, at kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring.

 • 2.4 Fristen for accept af tilbuddet begynder dagen efter, at Kunden har afgivet tilbuddet og udløber ved udløbet af femtedagen efter afsendelsen af tilbuddet.
 • 2.5 Kontraktens indhold vil blive opbevaret af Sælger og vil blive sendt til Kunden skriftligt inklusive disse Vilkår og Betingelser og Kundeoplysninger (for eksempel via e-mail, fax eller brev) efter Kunden har afgivet sin ordre. Derudover vil kontraktens indhold blive gemt på Sælgers hjemmeside og kan findes af Kunden i kundelogin via den adgangskodebeskyttede kundekonto, forudsat at Kunden har oprettet en kundekonto i onlineshoppen forud for afgivelse af sin ordre.
 • 2.6 Kunden kan rette alle de indtastede data via den sædvanlige tastatur- og musefunktion forud for afgivelse af sin bindende ordre. Derudover vil alle indtastede data blive vist i et bekræftelsesvindue inden afgivelse af ordren og kan også rettes her, via den sædvanlige tastatur- og musefunktion.
 • 2.7 Kontraktsproget er engelsk.
 • 2.8 Ordrebehandling og kontakt foregår normalt via e-mail og automatiseret ordrebehandling. Det er Kundens ansvar at sikre, at den e-mailadresse, han/hun oplyser til ordrebehandlingen, er korrekt, således at e-mails sendt af Sælger kan modtages på denne adresse. Det er især Kundens ansvar, hvis der anvendes SPAM-filtre, at sikre, at alle e-mails sendt af Sælger eller af tredjeparter bestilt af Sælger med ordrebehandlingen kan leveres.

3) Fortrydelsesret

 • Forbrugere har ret til fortrydelsesret. Nærmere oplysninger om fortrydelsesretten fremgår af Sælgers vejledning om fortrydelse.

4) Pris og leveringsomkostninger

 • 4.1 Medmindre andet er angivet i produktbeskrivelserne, er de angivne priser slutpriser og inkluderer den lovpligtige merværdiafgift. Eventuelle ekstra leverings- og forsendelsesomkostninger er specificeret separat i den respektive produktbeskrivelse.
 • 4.2 Betaling kan ske ved hjælp af en af de metoder, der er nævnt i Sælgers onlineshop.
 • 4.3 Såfremt der er aftalt forudbetaling, forfalder betalingen umiddelbart efter aftalens indgåelse.

5) Forsendelses- og leveringsbetingelser

 • 5.1 Varer leveres normalt på forsendelsesruten til den leveringsadresse, som kunden har angivet, medmindre andet er aftalt. For transaktionsproceduren gælder leveringsadressen angivet af kunden i bestillingsprocessen.
 • 5.2 Såfremt levering til Kunden ikke er mulig, returnerer det anviste transportfirma varerne til Sælger, og Kunden afholder omkostningerne ved den mislykkede forsendelse. Dette gælder ikke, hvis kunden ikke er ansvarlig for den hændelse, der medfører, at levering ikke er mulig, eller hvis han/hun er midlertidigt forhindret i at modtage de bestilte varer, medmindre Sælger har givet Kunden meddelelse herom i rimelig tid. før leveringen.
 • 5.3 Sælger forbeholder sig retten til dellevering. I dette tilfælde informerer Sælger Kunden på hvilket tidspunkt alle rater vil blive leveret. Levering skal ske inden for en rimelig frist. Yderligere omkostninger vil ikke blive krævet for sådan dellevering. Såfremt Kunden har anmodet om dellevering, forbeholder Sælger sig dog ret til at opkræve Kunden for yderligere leveringsomkostninger.
 • 5.4 Risikoen for hændelig ødelæggelse og hændelig forringelse af de solgte varer skal i princippet overgå til kunden, når de kommer i fysisk besiddelse af kunden eller en af kunden identificeret person til at tage varen i besiddelse. . Såfremt Kunden optræder som erhvervsdrivende, overgår risikoen for hændelig ødelæggelse og hændelig forringelse ved salg ved forsendelse ved levering af varen til en kvalificeret transportperson på Sælgers forretningssted.
 • 5.5 Sælger forbeholder sig retten til at fortryde kontrakten i tilfælde af ukorrekt eller ukorrekt selvforsyning. Dette gælder kun, hvis Sælger ikke er ansvarlig for den manglende levering, og hvis han har indgået en konkret afdækningsforretning med leverandøren. Sælger skal gøre alle rimelige bestræbelser på at skaffe varerne. I tilfælde af manglende eller delvis tilgængelighed af varerne skal han informere Kunden uden forsinkelse, og betalinger foretaget af Kunden vil straks blive refunderet.
 • 5.6 Kundens afhentning er ikke mulig af logistiske årsager.

6) Ansvar for mangler

 • 6.1 De lovbestemte forbrugerrettigheder vil gælde.
 • 6.2 Hvis Kunden er forbruger, og han benytter sin 14-dages ret til at afvise produktet, er returneringsomkostningerne for brugeren og ikke for virksomheden.

7) Lov og Jurisdiktion

 • 7.1 Hvis en klient optræder som forbruger i henhold til afsnit 1.2, er ethvert kontraktforhold mellem parterne underlagt loven i USA. FN-konventionen om kontrakt om internationalt salg af domstole er udelukket. Desuden vil domstolene i den stat, hvor kunden har bopæl, have eksklusiv jurisdiktion over enhver tvist vedrørende disse forhold.
 • 7.2 Hvis en klient optræder som en erhvervsdrivende i henhold til afsnit 1.2, er ethvert kontraktforhold mellem parterne underlagt loven i Amerikas Forenede Stater. FN-konventionen om kontrakt om internationale køb af varer er udelukket. Desuden vil domstolene i den stat, hvor sælgeren har sit forretningssted, have eksklusiv jurisdiktion over enhver tvist vedrørende disse forhold.
 • 7.3SOHO 12 drives af Nielsen Furniture Limited, 27 Upper Pembroke Street, Dublin 2, Irland

Vejledning til fortrydelse og Fortrydelsesformular

Forbrugere, dvs. enhver person, der handler til formål, der helt eller hovedsageligt ligger uden for denne persons handel, forretning, håndværk eller erhverv, er berettiget til at annullere enhver kontrakt på følgende betingelser:

A. Instruktioner for annullering

Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund.
Fortrydelsesfristen udløber efter 14 dage fra den dag, hvor du erhverver, eller en anden tredjepart end transportøren og angivet af dig, erhverver fysisk besiddelse af varerne.
Som undtagelse er fortrydelsesfristen ved prøvesalg 14 dage fra den dag, hvor varerne blev godkendt. Godkendelse kan gives inden for en periode på fjorten dage ved udtrykkelig erklæring adresseret til os (f.eks. pr. post, fax eller e-mail). Endvidere anses godkendelsen for at være givet, hvis du ikke afviser de varer, der allerede er leveret til dig inden for en periode på fjorten dage ved udtrykkelig erklæring adresseret til os (f.eks. pr. post, fax eller e-mail). Godkendelsesperioden begynder dagen efter varens modtagelse.
For at udøve fortrydelsesretten skal du informere os om din beslutning om at annullere denne kontrakt med en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med post, fax eller e-mail). Du kan bruge den vedhæftede modelfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.
For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om din udnyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Virkninger af annullering

Hvis du annullerer denne kontrakt, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (bortset fra de ekstra omkostninger, der opstår, hvis du vælger en anden leveringstype end den billigste type standardlevering, der tilbydes af os) uden unødigt forsinkelse og ikke senere end fjorten dage efter den dag, hvor vi er informeret om din beslutning om at annullere denne kontrakt. Vi kan foretage et fradrag i refusionen for værditab på de leverede varer, hvis tabet skyldes unødvendig håndtering fra din side. Vi vil foretage tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du brugte til den første transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet. Under alle omstændigheder vil du ikke blive pålagt gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have sendt varerne tilbage, alt efter hvad der er tidligst.
Du skal sende varerne tilbage eller aflevere dem til os uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor du meddeler os din opsigelse fra denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne tilbage inden fristen på 14 dage er udløbet. Kunden afholder omkostningerne ved returnering af varerne.
Du hæfter kun for eventuel forringet værdi af varerne som følge af anden håndtering end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion.

Udelukkelse og/eller for tidlig udløb af fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten er udelukket for kontrakter om levering af varer, der er lavet efter forbrugerens specifikationer eller er tydeligt personlige.
Fortrydelsesretten gælder ikke for forbrugere, der på tidspunktet for aftalens indgåelse ikke er statsborgere i et medlemsland af Den Europæiske Union, og hvis eksklusive bopæl og leveringsadresse er beliggende uden for Den Europæiske Union.

Generel information

1) Undgå venligst skade på og forurening af varerne. Venligst returner varerne, hvis det er muligt, i den originale emballage med alt tilbehør og alle emballagekomponenter. Brug om nødvendigt beskyttende ydre emballage. Hvis du ikke længere er i besiddelse af den originale emballage, bedes du bruge passende emballage, der giver tilstrækkelig beskyttelse mod potentielle transportskader.
2) Venligst returner ikke fragtfragten.
3) Bemærk venligst, at ovenstående generelle oplysninger i afsnit 1 og 2 ikke er en forudsætning for effektivt at kunne udøve din fortrydelsesret.

B. Fortrydelsesformular

Hvis du ønsker at annullere, bedes du kontakte [email protected] og vores kundeservice vender tilbage til dig.

Returnering og tilbagebetaling

Vi ønsker, at du skal være ovenud glad for dit nye køb. Hvis du af en eller anden grund er utilfreds med et produkt, kan du sende en e-mail til os på [email protected], og vores team vil give alle detaljerne for at starte en returnering.

Bemærk venligst, at forsendelsen af en returnering skal arrangeres selvstændigt og dækkes af kunden, med produkter modtaget tilbage til vores lager inden for 30 dage fra leveringsdatoen.

Du er velkommen til at aflevere dine returneringer på et af vores varehuse og dermed spare dine returfragtomkostninger. *

*På grund af COVID-19-situationen er personlige returneringer i øjeblikket ikke tilgængelige.

Ligesom de fleste returpolitikker er vi kun i stand til at acceptere returnerede varer, der er i original emballage og som ny stand. Det betyder, at produkter med eventuelle ridser, pletter, skader eller modifikationer ikke kan returneres.

Bemærk venligst, at standardforsendelse og forsendelsesomkostninger med hvid handske fra den oprindelige ordre ikke kan refunderes, når først disse tjenester er leveret af transportøren.

Vi er kun i stand til at udstede refusioner via den oprindelige metode, der blev brugt til betaling på ordren. Hvis den oprindelige betalingsmetode ikke længere er tilgængelig, udsteder vi gerne en butikskredit svarende til refusionsbeløbet.

SOHO 12 drives af Nielsen Furniture Limited, 27 Upper Pembroke Street, Dublin 2, Irland