Vilkår og betingelser

Innholdsfortegnelse

 • 1. Anvendelsesområde
 • 2. Inngåelse av kontrakten
 • 3. Angrerett
 • 4. Pris og leveringskostnader
 • 5. Forsendelses- og leveringsbetingelser
 • 6. Ansvar for mangler
 • 7. Lov og jurisdiksjon
 • 8. Alternativ tvisteløsning

1) Anvendelsesområde

 • 1.1 Disse vilkårene og betingelsene for selskapetSOHO 12 (heretter referert til som “selger”) skal gjelde for alle kontrakter inngått mellom en forbruker eller en næringsdrivende (heretter referert til som “klient”) og selgeren knyttet til alle varer og/eller tjenester som presenteres i nettbutikken til selgeren. Inkludering av Kundens egne betingelser motsettes herved, med mindre andre vilkår er fastsatt.
 • 1.2 En forbruker i henhold til disse vilkårene og betingelsene er enhver person som handler for formål som er helt eller hovedsakelig utenfor vedkommendes handel, virksomhet, håndverk eller yrke. En næringsdrivende i henhold til disse vilkårene og betingelsene er enhver person som handler for formål knyttet til vedkommendes handel, virksomhet, håndverk eller yrke, enten han handler personlig eller gjennom en annen person som handler i den næringsdrivendes navn eller på vegne av den næringsdrivende.

2) Inngåelse av kontrakten

 • 2.1 Produktbeskrivelsene i Selgers nettbutikk utgjør ikke bindende tilbud fra Selgerens side, men tjener kun formålet med å gi et bindende tilbud fra Kunden.
 • 2.2 Kunden kan levere tilbudet ved hjelp av det elektroniske bestillingsskjemaet integrert i selgerens nettbutikk. Ved å gjøre dette, etter å ha plassert de valgte varene og/eller tjenestene i den virtuelle kurven og gått gjennom bestillingsprosessen, og ved å klikke på knappen for å fullføre bestillingsprosessen, sender kunden et juridisk bindende kontraktstilbud med hensyn til varene og / eller tjenester i den virtuelle kurven. Kunden kan også presentere tilbudet til Selger ved hjelp av telefon eller e-post.
 • 2.3 Selger kan akseptere Kundens tilbud innen fem dager
  • ved å overføre en skriftlig ordrebekreftelse eller en ordrebekreftelse i skriftlig form (faks eller e-post); i den grad mottak av ordrebekreftelse fra Kunden er avgjørende, eller
  • ved å levere bestilte varer til Kunden; i den grad mottak av varer hos Kunden er avgjørende, eller
  • ved å be kunden om å betale etter at han/hun la inn sin bestilling.

  Kontrakten skal inngås på det tidspunkt et av de nevnte alternativene inntreffer. Dersom selger ikke aksepterer Kundens tilbud innen nevnte frist, skal dette anses som å avvise tilbudet med den virkning at Kunden ikke lenger er bundet av sin viljeerklæring.

 • 2.4 Fristen for aksept av tilbudet starter dagen etter at Kunden har sendt tilbudet og slutter ved utløpet av den femte dagen etter at tilbudet er sendt.
 • 2.5 Kontraktens innhold vil bli lagret av Selger og vil bli sendt til Kunden skriftlig inkludert disse vilkårene og Kundeinformasjonen (for eksempel via e-post, faks eller brev) etter at Kunden har sendt inn sin bestilling. I tillegg vil kontraktens innhold lagres på Selgers nettside og kan finnes av Kunden i kundepåloggingen via den passordbeskyttede kundekontoen, forutsatt at Kunden har opprettet kundekonto i nettbutikken før innsending av sin bestilling.
 • 2.6 Kunden kan korrigere alle data som er lagt inn via den vanlige tastatur- og musefunksjonen før han sender inn sin bindende ordre. I tillegg, før bestillingen sendes, vil alle innlagte data vises i et bekreftelsesvindu og kan også rettes her, via den vanlige tastatur- og musefunksjonen.
 • 2.7 Avtalespråket er engelsk.
 • 2.8 Ordrebehandling og -kontakt skjer vanligvis via e-post og automatisert ordrebehandling. Det er Kundens ansvar å sørge for at e-postadressen han/hun oppgir for bestillingsbehandlingen er nøyaktig slik at e-poster sendt av Selger kan mottas på denne adressen. Spesielt er det Kundens ansvar, dersom SPAM-filtre brukes, å sørge for at alle e-poster sendt av Selger eller av tredjeparter bestilt av Selger med ordrebehandlingen kan leveres.

3) Angrerett

 • Forbrukere har rett til å angre. Detaljert informasjon om angreretten er gitt i Selgers angreanvisning.

4) Pris og leveringskostnader

 • 4.1 Med mindre annet er angitt i produktbeskrivelsene, er prisene angitt sluttpriser og inkluderer lovbestemt merverdiavgift. Eventuelle ekstra leverings- og forsendelseskostnader spesifiseres separat i den respektive produktbeskrivelsen.
 • 4.2 Betaling kan gjøres ved hjelp av en av metodene nevnt i Selgers nettbutikk.
 • 4.3 Dersom det er avtalt forskuddsbetaling, skal betaling skje umiddelbart ved inngåelse av kontrakten.

5) Forsendelses- og leveringsbetingelser

 • 5.1 Varer leveres vanligvis på forsendelsesvei til leveringsadressen oppgitt av Kunden, med mindre annet er avtalt. For transaksjonsprosedyren skal leveringsadressen spesifisert av Kunden i bestillingsprosessen gjelde.
 • 5.2 Dersom levering til Kunden ikke er mulig, returnerer det tildelte transportselskapet varene til Selger og Kunden bærer kostnaden for den mislykkede forsendelsen. Dette gjelder ikke dersom Kunden ikke er ansvarlig for hendelsen som medfører at leveringen ikke er mulig, eller han/hun har vært midlertidig hindret i å motta de bestilte varene, med mindre Selger har gitt Kunden beskjed i tilstrekkelig tid. før levering.
 • 5.3 Selger forbeholder seg retten til dellevering. I dette tilfellet informerer Selger Kunden på hvilket tidspunkt alle avdrag vil bli levert. Levering bør gjennomføres innen rimelig tid. Tilleggskostnader vil ikke kreves for slik delleveranse. Men dersom Kunden har bedt om dellevering, forbeholder Selger seg retten til å belaste Kunden for ekstra leveringskostnader.
 • 5.4 Risikoen for utilsiktet ødeleggelse og utilsiktet forringelse av de solgte varene skal i prinsippet overføres til Kunden når de kommer i fysisk besittelse til Kunden eller en person identifisert av Kunden for å ta varene i besittelse. . Skulle Kunden opptre som næringsdrivende, skal risikoen for utilsiktet ødeleggelse og utilsiktet forringelse ved forsendelsessalg overføres ved levering av varene til en kvalifisert transportperson på Selgers forretningssted.
 • 5.5 Selgeren forbeholder seg retten til å trekke seg fra kontrakten i tilfelle feil eller upassende egenlevering. Dette gjelder kun dersom Selger ikke er ansvarlig for manglende levering og dersom han har inngått en konkret sikringsforretning med leverandøren. Selger skal gjøre alle rimelige anstrengelser for å skaffe varene. I tilfelle manglende tilgjengelighet eller delvis tilgjengelighet av varene skal han informere Kunden uten forsinkelser og betalinger utført av Kunden vil umiddelbart bli refundert.
 • 5.6 Innhenting av Kunden er ikke mulig av logistiske årsaker.

6) Ansvar for mangler

 • 6.1 De lovfestede forbrukerrettighetene vil gjelde.
 • 6.2 Hvis Kunden er en forbruker og bruker sin 14-dagers rett til å avvise produktet, er returkostnadene for brukeren og ikke for selskapet.

7) Lov og jurisdiksjon

 • 7.1 Hvis en klient opptrer som en forbruker i henhold til avsnitt 1.2, er alle kontraktsforhold mellom partene underlagt loven i USA. FN-konvensjonen om kontrakt for internasjonalt salg av domstoler er ekskludert. Dessuten vil domstolene i staten der kunden er hjemmehørende ha eksklusiv jurisdiksjon over enhver tvist knyttet til disse forholdene.
 • 7.2 Hvis en klient opptrer som en næringsdrivende i henhold til avsnitt 1.2, er ethvert kontraktsforhold mellom partene underlagt loven i USA. FN-konvensjonen om kontrakt for internasjonalt salg av varer er ekskludert. Dessuten vil domstolene i staten der selgeren har sitt forretningssted ha eksklusiv jurisdiksjon over enhver tvist knyttet til disse forholdene.
 • 7.3SOHO 12 drives av Nielsen Furniture Limited, 27 Upper Pembroke Street, Dublin 2, Irland

Instruksjoner for avbestilling og avbestillingsskjema

Forbrukere, dvs. enhver person som handler for formål som er helt eller hovedsakelig utenfor vedkommendes handel, virksomhet, håndverk eller yrke, har rett til å heve enhver kontrakt på følgende vilkår:

A. Instruksjoner for kansellering

Rett til å angre

Du har rett til å kansellere denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi noen grunn.
Angrefristen vil utløpe etter 14 dager fra den dagen du erverver, eller en tredjepart annen enn transportøren og angitt av deg, overtar fysisk besittelse av varene.
Ved prøvesalg er angrefristen 14 dager fra den dagen varene ble godkjent. Godkjenning kan gis innen en periode på fjorten dager ved uttrykkelig erklæring adressert til oss (for eksempel per post, faks eller e-post). Videre anses godkjenningen for å ha blitt gitt, hvis du ikke avviser varene som allerede er levert til deg innen en periode på fjorten dager ved uttrykkelig erklæring adressert til oss (for eksempel per post, faks eller e-post). Godkjenningsperioden begynner dagen etter mottak av varene.
For å utøve retten til å kansellere, må du informere oss om din beslutning om å kansellere denne kontrakten med en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt per post, faks eller e-post). Du kan bruke vedlagte modell avbestillingsskjema, men det er ikke obligatorisk.
For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender din melding om din utøvelse av angreretten før angrefristen er utløpt.

Effekter av kansellering

Hvis du kansellerer denne kontrakten, vil vi refundere deg alle betalinger mottatt fra deg, inkludert leveringskostnadene (bortsett fra tilleggskostnadene som oppstår hvis du velger en annen type levering enn den rimeligste typen standardlevering som tilbys av oss) uten unødig forsinkelse og ikke senere enn fjorten dager etter dagen da vi ble informert om din beslutning om å kansellere denne kontrakten. Vi kan gjøre fradrag i refusjonen for verditap på leverte varer, dersom tapet er et resultat av unødvendig håndtering av deg. Vi vil foreta refusjonen med samme betalingsmiddel som du brukte for den første transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet. I alle tilfeller vil du ikke pådra deg noen gebyrer som følge av refusjonen. Vi kan holde tilbake refusjon til vi har mottatt varene tilbake eller du har levert bevis for å ha sendt tilbake varene, avhengig av hva som er tidligst.
Du skal sende tilbake varene eller overlevere dem til oss uten unødig forsinkelse og i alle fall ikke senere enn fjorten dager fra den dagen du meddeler din kansellering fra denne kontrakten til oss. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt. Kunden vil bære kostnadene ved å returnere varene.
Du er kun ansvarlig for eventuell redusert verdi av varene som følge av annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon.

Utelukkelse og/eller for tidlig utløp av angreretten

Retten til å angre er utelukket for kontrakter om levering av varer som er laget etter forbrukerens spesifikasjoner eller er tydelig personaliserte.
Angreretten gjelder ikke for forbrukere som på tidspunktet for avtaleinngåelsen ikke er statsborgere i en medlemsstat i EU og hvis eksklusive bosted og leveringsadresse befinner seg utenfor EU.

Generell informasjon

1) Vennligst unngå skade på og forurensning av varene. Vennligst returner varene, hvis mulig, i originalemballasjen med alt tilbehør og alle emballasjekomponenter. Om nødvendig, bruk beskyttende ytre emballasje. Hvis du ikke lenger er i besittelse av originalemballasjen, vennligst bruk egnet emballasje som gir tilstrekkelig beskyttelse mot potensiell transportskade.
2) Vennligst ikke returner frakten videre.
3) Vær oppmerksom på at den generelle informasjonen ovenfor i seksjon 1 og 2 ikke er en forutsetning for effektivt å kunne utøve din angrerett.

B. Avbestillingsskjema

Hvis du ønsker å kansellere, vennligst kontakt [email protected] og vår kundeservice vil komme tilbake til deg.

Returer og refusjoner

Vi vil at du skal være overlykkelig med ditt nye kjøp. Hvis du av en eller annen grunn er misfornøyd med et produkt, kan du sende oss en e-post på [email protected], og teamet vårt vil gi alle detaljene for å starte en retur.

Vær oppmerksom på at forsendelsen av en retur skal ordnes uavhengig og dekkes av kunden, med produkter mottatt tilbake til vårt lager innen 30 dager fra leveringsdatoen.

Du er velkommen til å levere returen på et av våre varehus og dermed spare returfraktkostnadene. *

* På grunn av COVID-19-situasjonen er personlig retur for øyeblikket ikke tilgjengelig.

Akkurat som de fleste returretningslinjer kan vi kun akseptere returnerte varer som er i originalemballasje og som ny. Dette betyr at produkter med riper, flekker, skader eller modifikasjoner ikke kan returneres.

Vær oppmerksom på at standardfrakt og White Glove-fraktkostnader fra den opprinnelige bestillingen ikke kan refunderes når disse tjenestene er levert av transportøren.

Vi kan kun utstede refusjoner via den opprinnelige betalingsmåten for bestillingen. Hvis den opprinnelige betalingsmåten ikke lenger er tilgjengelig, utsteder vi gjerne en butikkkreditt tilsvarende beløpet for refusjonen.

SOHO 12 drives av Nielsen Furniture Limited, 27 Upper Pembroke Street, Dublin 2, Irland