Villkor

Innehållsförteckning

 • 1. Tillämpningsområde
 • 2. Ingående av kontraktet
 • 3. Ångerrätt
 • 4. Pris och leveranskostnader
 • 5. Leverans- och leveransvillkor
 • 6. Ansvar för defekter
 • 7. Lag och jurisdiktion
 • 8. Alternativ tvistlösning

1) Tillämpningsområde

 • 1.1 Dessa villkor och villkor för företagetSOHO 12 (hädanefter kallad “Säljaren”) ska gälla för alla avtal som ingås mellan en konsument eller en näringsidkare (nedan kallad “Kunden”) och säljaren avseende alla varor och/eller tjänster som presenteras i säljarens onlinebutik. Införandet av Kundens egna villkor motsätts härmed, om inte andra villkor har angivits.
 • 1.2 En konsument enligt dessa villkor är varje individ som agerar för ändamål som helt eller huvudsakligen ligger utanför dennes handel, affär, hantverk eller yrke. En näringsidkare enligt dessa villkor är varje person som agerar för ändamål som hänför sig till den personens handel, verksamhet, hantverk eller yrke, vare sig han agerar personligen eller genom en annan person som agerar i näringsidkarens namn eller för näringsidkarens räkning.

2) Ingående av kontraktet

 • 2.1 Produktbeskrivningarna i Säljarens nätbutik utgör inte bindande erbjudanden från Säljarens sida, utan tjänar endast syftet att lämna ett bindande erbjudande av Kunden.
 • 2.2 Kunden kan lämna erbjudandet via onlinebeställningsformuläret integrerat i Säljarens onlinebutik. Genom att göra detta, efter att ha placerat de valda varorna och/eller tjänsterna i den virtuella korgen och gått igenom beställningsprocessen, och genom att klicka på knappen för att avsluta beställningsprocessen, lämnar kunden ett juridiskt bindande kontraktserbjudande med avseende på varorna och / eller tjänster som finns i den virtuella korgen. Kunden kan även presentera erbjudandet för Säljaren via telefon eller e-post.
 • 2.3 Säljaren kan acceptera Kundens erbjudande inom fem dagar
  • genom att överföra en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i skriftlig form (fax eller e-post); i den mån Kundens mottagande av orderbekräftelse är avgörande, eller
  • genom att leverera beställda varor till Kunden; i den mån Kundens mottagande av varor är avgörande, eller
  • genom att begära att kunden betalar efter att han/hon lagt sin beställning.

  Avtalet ska ingås vid den tidpunkt då något av ovannämnda alternativ inträffar. Om säljaren inte accepterar Kundens erbjudande inom ovannämnda tid, ska detta anses som ett avslag på erbjudandet med den verkan att Kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.

 • 2.4 Fristen för antagande av erbjudandet ska börja dagen efter det att Kunden har skickat erbjudandet och slutar vid utgången av den femte dagen efter det att erbjudandet skickats.
 • 2.5 Avtalets innehåll kommer att lagras av Säljaren och kommer att skickas till Kunden skriftligen inklusive dessa Allmänna Villkor och Kundinformation (till exempel via e-post, fax eller brev) efter att Kunden har lämnat sin beställning. Dessutom kommer avtalets innehåll att lagras på Säljarens hemsida och kan hittas av Kunden i kundinloggningen via det lösenordsskyddade kundkontot, förutsatt att Kunden har skapat ett kundkonto i nätbutiken innan han lämnade sin beställning.
 • 2.6 Kunden kan korrigera alla inmatade uppgifter via den vanliga tangentbords- och musfunktionen innan han lämnar sin bindande order. Innan beställningen skickas kommer dessutom alla inmatade uppgifter att visas i ett bekräftelsefönster och kan även korrigeras här, via den vanliga tangentbords- och musfunktionen.
 • 2.7 Avtalsspråket är engelska.
 • 2.8 Orderhantering och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Det är Kundens ansvar att se till att den e-postadress som han/hon uppger för beställningshanteringen är korrekt så att e-postmeddelanden som skickas av Säljaren kan tas emot på denna adress. Speciellt är det Kundens ansvar, om SPAM-filter används, att säkerställa att alla e-postmeddelanden som skickas av Säljaren eller av tredje part som Säljaren beställt med orderhanteringen kan levereras.

3) Ångerrätt

 • Konsumenter har rätt till ångerrätt. Detaljerad information om ångerrätten finns i Säljarens anvisningar om ångerrätt.

4) Pris och leveranskostnader

 • 4.1 Om inte annat anges i produktbeskrivningarna är angivna priser slutpriser och inkluderar lagstadgad mervärdesskatt. Eventuella extra leverans- och fraktkostnader anges separat i respektive produktbeskrivning.
 • 4.2 Betalning kan göras med någon av de metoder som nämns i Säljarens webbshop.
 • 4.3 Om betalning i förskott har avtalats, ska betalning ske omedelbart efter avtalets ingående.

5) Leverans- och leveransvillkor

 • 5.1 Varor levereras vanligtvis på avsändningsvägen till den leveransadress som anges av kunden, om inte annat överenskommits. För transaktionsförfarandet ska den leveransadress som kunden angett i beställningsprocessen vara tillämplig.
 • 5.2 Om leverans till Kunden inte är möjlig, returnerar det tilldelade transportföretaget varorna till Säljaren och Kunden står för kostnaden för den misslyckade leveransen. Detta gäller inte om Kunden inte är ansvarig för den händelse som medför omöjlighet att leverera eller om han/hon tillfälligt har försvårats att ta emot de beställda varorna, om inte Säljaren har meddelat Kunden inom adekvat tid. före leveransen.
 • 5.3 Säljaren förbehåller sig rätten till delleverans. I detta fall informerar Säljaren Kunden vid vilken tidpunkt alla delbetalningar kommer att levereras. Leverans bör ske inom rimlig tid. Ytterligare kostnader kommer inte att krävas för sådan delleverans. Om Kunden har bett om delleverans förbehåller sig Säljaren dock rätten att debitera Kunden för extra leveranskostnader.
 • 5.4 Risken för oavsiktlig förstörelse och oavsiktlig försämring av de sålda varorna ska i princip överföras till Kunden när de kommer i fysisk besittning av Kunden eller en av Kunden identifierad person för att ta varorna i besittning. . Skulle Uppdragsgivaren agera som näringsidkare ska risken för oavsiktlig förstörelse och oavsiktlig försämring vid avsändningsförsäljning övergå vid leverans av varan till en kvalificerad transportperson på Säljarens verksamhetsställe.
 • 5.5 Säljaren förbehåller sig rätten att frånträda avtalet i händelse av felaktig eller olämplig självförsörjning. Detta gäller endast om Säljaren inte är ansvarig för den uteblivna leveransen och om han har gjort en konkret säkringsaffär med leverantören. Säljaren ska göra alla rimliga ansträngningar för att erhålla varorna. I händelse av utebliven eller delvis tillgänglighet av varorna ska han informera Kunden utan dröjsmål och betalningar som gjorts av Kunden kommer omedelbart att återbetalas.
 • 5.6 Upphämtning av Kunden är inte möjlig av logistiska skäl.

6) Ansvar för defekter

 • 6.1 De lagstadgade konsumenträttigheterna kommer att gälla.
 • 6.2 Om Kunden är en konsument och han använder sin 14-dagarsrätt att avvisa produkten, är returkostnaderna för användaren och inte för företaget.

7) Lag och jurisdiktion

 • 7.1 Om en kund agerar som konsument enligt avsnitt 1.2, regleras alla avtalsförhållanden mellan parterna av lagen i USA. FN-konventionen om kontrakt för internationell försäljning av domstolar är undantagen. Dessutom kommer domstolarna i den stat där kunden har sin hemvist att ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister som rör dessa relationer.
 • 7.2 Om en kund agerar som handlare enligt avsnitt 1.2, regleras alla avtalsförhållanden mellan parterna av lagen i Amerikas förenta stater. FN-konventionen om avtal för internationell försäljning av varor är undantagen. Dessutom kommer domstolarna i den stat där säljaren har sin verksamhet att ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister som rör dessa relationer.
 • 7.3SOHO 12 drivs av Nielsen Furniture Limited, 27 Upper Pembroke Street, Dublin 2, Irland

Anvisningar för avbokning & Avbokningsformulär

Konsumenter, det vill säga varje individ som agerar för ändamål som helt eller huvudsakligen ligger utanför den enskildes handel, verksamhet, hantverk eller yrke, har rätt att häva ett avtal på följande villkor:

A. Instruktioner för avbokning

Ångerrätt

Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan att ange någon anledning.
Ångerfristen löper ut efter 14 dagar från den dag då du förvärvar, eller en tredje part annan än transportören och som du angett förvärvar, fysisk besittning av varorna.
Vid provförsäljning är avvikelsefristen 14 dagar från och med den dag då varorna godkändes. Godkännande kan ges inom en period av fjorton dagar genom en uttrycklig förklaring adresserad till oss (till exempel per post, fax eller e-post). Vidare anses godkännandet ha beviljats, om du inte avvisar de varor som redan har levererats till dig inom en period av fjorton dagar genom uttrycklig deklaration adresserad till oss (till exempel per post, fax eller e-post). Godkännandeperioden börjar dagen efter mottagandet av varan.
För att utöva ångerrätten måste du informera oss om ditt beslut att säga upp detta avtal genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade avbokningsblanketten, men det är inte obligatoriskt.
För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar din kommunikation angående ditt utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Effekter av uppsägning

Om du säger upp detta avtal kommer vi att ersätta dig alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive kostnaderna för leverans (förutom de tilläggskostnader som uppstår om du väljer en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss) utan onödiga försening och senast fjorton dagar efter den dag då vi informeras om ditt beslut att säga upp detta avtal. Vi kan göra ett avdrag från ersättningen för värdeförlust på alla levererade varor, om förlusten är resultatet av onödig hantering av dig. Vi kommer att göra återbetalningen med samma betalningsmedel som du använde för den första transaktionen, om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat. I vilket fall som helst kommer du inte att ta på dig några avgifter till följd av återbetalningen. Vi kan hålla inne med återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har tillhandahållit bevis för att ha skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som är tidigast.
Du ska skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan onödigt dröjsmål och i alla händelser inte senare än fjorton dagar från den dag då du meddelade oss om din uppsägning från detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan perioden på 14 dagar har gått ut. Kunden står för kostnaden för att returnera varan.
Du ansvarar endast för eventuellt försämrat värde av varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion

Uteslutning och/eller för tidig utgång av rätten att ångerrätt

Ångerrätten är utesluten för avtal om leverans av varor som är gjorda enligt konsumentens specifikationer eller är tydligt personliga.
Ångerrätten gäller inte för konsumenter som vid tidpunkten för avtalets ingående inte är medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen och vars exklusiva hemvist och leveransadress är belägen utanför Europeiska unionen.

Allmän information

1) Vänligen förhindra skador på och kontaminering av varorna. Vänligen returnera varorna, om möjligt, i originalförpackningen med alla tillbehör och alla förpackningskomponenter. Använd vid behov skyddande ytterförpackning. Om du inte längre har originalförpackningen, använd lämplig förpackning som ger tillräckligt skydd mot potentiella transportskador.
2) Vänligen returnera inte fraktfrakten.
3) Observera att ovanstående allmänna information i avsnitt 1 och 2 inte är en förutsättning för att effektivt kunna utöva din ångerrätt.

B. Uppsägningsformulär

Om du vill avbryta, vänligen kontakta [email protected] så återkommer vår kundtjänst till dig.

Returer & Återbetalningar

Vi vill att du ska bli överlycklig med ditt nya köp. Om du av någon anledning är missnöjd med en produkt kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på [email protected] och vårt team kommer att tillhandahålla all information för att initiera en retur.

Observera att försändelsen av en retur ska ordnas självständigt och täckas av kunden, med produkter mottagna tillbaka till vårt lager inom 30 dagar från leveransdatum.

Du är välkommen att lämna dina returer på något av våra lager och på så sätt spara dina returfraktkostnader. *

* På grund av COVID-19-situationen är personliga returer för närvarande inte tillgängliga.

Precis som de flesta returpolicyer kan vi endast acceptera returnerade varor som är i originalförpackning och som nyskick. Detta innebär att produkter med repor, fläckar, skador eller modifieringar inte kan returneras.

Observera att standardfrakt och White Glove-fraktavgifter från den ursprungliga beställningen inte kan återbetalas när dessa tjänster har tillhandahållits av transportören.

Vi kan endast utfärda återbetalningar via den ursprungliga metoden som användes för betalning på beställningen. Om den ursprungliga betalningsmetoden inte längre är tillgänglig ger vi gärna en butikskredit motsvarande återbetalningsbeloppet.

SOHO 12 drivs av Nielsen Furniture Limited, 27 Upper Pembroke Street, Dublin 2, Irland